top of page
Afsprakennota Sintpaleis 2021 - Medewerkers
De hierboven vermelde medewerker verklaart bereid te zijn volgens de in de artikels 1 tot en met 6 omschreven afspraken volgende diensten te verstrekken aan de organisatie van het Sintpaleis 2021.

Art. 1 : De organisatie 
verantwoordelijk

De vzw Company & Co, met ondernemingsnummer 0876.979.770, met maatschappelijke zetel te Hoelbeekstraat 69, 3740 Bilzen, is verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement 'Sintpaleis 2021' op het domein van Alden Biesen te Bilzen.

Art. 2 : Aard van het werk van de medewerker

De medewerker engageert zich om voor de organisatie van ’t Sintpaleis - 2021 te fungeren als *

Art. 3 : Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de medewerker.

De medewerker kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of zware fout. Hij/zij handelt steeds te goeder trouw. De medewerker zal elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur melden aan de verantwoordelijke van de vzw Company & Co.

Art. 4 : Verzekering

De vzw Company&Co verzekert de vrijwilliger tijdens bovenstaande organisatie tegen volgende risico’s :
- Verzekering arbeidsongevallen tijdens het overeengekomen vrijwilligerswerk
- Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- Verzekering rechtsbijstand

Art. 5 : Plicht tot geheimhouding. 

5.1 - De medewerker voert zijn/haar taak uit met in acht name van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie. De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwilliger krijgt vertrouwelijk.
5.2 - De medewerker zal zich onthouden van het publiceren van interne informatie en gegevens (teksten, foto’s, afbeeldingen of ander beeldmateriaal) via sociale netwerk sites.

Art. 6 : Vergoedingen.

De diensten worden onbezoldigd verstrekt. De organisatie betaalt geen verplaatsingskosten. Deze vergoeding gebeurt in het kader van de kleine vergoedingsregeling en bedraagt maximaal 35.41 euro per dag en 1416.16 euro per jaar.

Gelieve je akkoord te verklaren met de inhoud van deze afsprakennota door het aanvinken van onderstaand vakje.

Uitgebreide map met statuten van de vzw, wetgeving, rechten van de vrijwilligers 03/07/2005 en verzekeringspolis kunnen bij de werkende leden ter inzage worden opgevraagd.

Bedankt!

bottom of page